Stigting van die Afrikaanse Protestantse Kerk Pretoria-Oos

Op Saterdag 8 November 2014 het ons die 27ste bestaansjaar van ons gemeente gevier. Die gemeente kyk met dankbare harte terug oor meer as twee en ʼn half dekades van seën en genade wat ons uit sy Vaderhand ontvang het.

kerkgebou

ʼn Ware gebedsaak

“….hierdie kerk wat gekoop is, is nie ‘n saak van luuksheid nie, maar ‘n geleentheid wat die Here ons gee om op die langtermyn baie geld, tyd, moeite en inspanning te spaar. […] Dink gerus aan hoe die Here Israel geseën het toe hulle so mildelik gegee het om die tempel te bou. Die pad vorentoe is nog opdraend. Baie geld moet nog ingesamel word, maar ons lidmate het die geloof en durf om die wa die bult uit te trek.”

1. Oorsig oor die stigting van die Afrikaanse Protestantse Kerk Pretoria-Oos

8 November 1987: Die APK Pretoria-Oos word gestig met 56 lidmate en nog 19 persone wat aangedui het dat hulle ook beoog om lidmate van die gemeente te word. Dit was die 114de APK-gemeente wat gestig is. Die APK Pretoria-Oos het by die bestaande kerkkombinasie van Moot-Sentraal en Verwoerdburg ingeskakel wat deur Ds Nico Rautenbach bedien is.

Januarie 1988: Tydens ‘n kerkraadsvergadering is besluit om die kombinasiegemeente te ontbind. Al drie gemeentes het ds. Nico Rautenbach as leraar beroep. Ds. Nico het die beroep na Pretoria-Oos gemeente aanvaar. Hy is op Sondag 22 Mei 1988 as leraar in die gemeente bevestig het het sy intreepreek op Sondag 12 Junie 1988 gelewer.

Einde September 1988: Die kombinasiegemeente van die APK Moot-Sentraal, Verwoerdburg en Pretoria-Oos is finaal ontbind toe Moot-Sentraal hul eie leraar beroep het. Ds. Jurie Venter is reeds op 12 Augustus 1988 as leraar bevestig.

November 1988: Binne een jaar het die APK Pretoria-Oos tot 280 lidmate gegroei.

2. ‘n Tydelike plek van aanbidding

Daar is reeds voor die stigting van die APK Pretoria-Oos gesoek na ‘n geskikte lokaal vir kerkdienste wat ook oor fasiliteite vir Verbondsonderrigklasse beskik. Daar is aansoeke by verskeie skole in die omgewing ingedien om Sondae hul fasiliteite te huur. Hierdie aansoeke is egter met allerlei besware van die hand gewys. Intussen het die gemeente van die fasiliteite van Hoërskool Hendrik Verwoerd gebruik gemaak. ‘n Aansoek is ook by Laerskool Pretoria-Oos ingedien. Die destydse hoof, mnr Frans Fourie was in daardie stadium afwesig met verlof. Die waarnemende hoof het die aansoek aanvanklik afgekeur. By sy terugkeer het mnr Fourie, wat later lidmaat van ons gemeente geword het, die aansoek oorweeg en die skoolsaal asook die klaskamers tot die kerk se beskikking gestel. Om hul dankbaarheid vir die gebaar te toon, het die Kerkraad besluit om maandeliks ‘n bedrag aan die skool te skenk. Na slegs een jaar het die Bestuursraad van Laerskool Pretoria-Oos die gemeente egter die gebruik van die klaskamers ontsê.

3. Die soektog na ‘n geskikte perseel duur voort

‘n Nuwe geskikte perseel vir eredienste en Verbondsonderrig moes gevind word. Op 29 Maart 1990 is ‘n verslag voor die Kerkraad, Bestuurskommissie en gemeente gelê in verband met die ondersoek na moontlike kerkgrond vir ‘n kerkgebou binne die gemeentegrense. Die Bestuurskommissie het die volgende opsies ondersoek:

3.1 Beskikbaarheid van geskikte grond

Ten minste agt beskikbare persele is as geskik geïdentifiseer wat aan bepaalde vereistes voldoen het. Erwe is geïdentifiseer in Hatfield, Waterkloof, Moreletapark, Die Wilgers, Faerie Glen, Lynnwood Glen en Newlands. Die koste van hierdie erwe het gewissel tussen R200 000 en R740 000 (naby die Universiteit).

3.2 Die moontlikheid om ‘n kerk te bou

Bouwerk is ondersoek en daar is bevind dat die koste van die bou van ‘n kerk tussen R800 000 en R1,5 miljoen sou wees. Boonop sou dit geweldige eise aan die APK Pretoria-Oos stel om ‘n kerk te bou op grond wat nog aangekoop moes word.

3.3 Die moontlikheid om ‘n kerkgebou te koop

Die Here het voorsien! ‘n Kerksentrum was te koop wat aan al die vereistes voldoen het. Die gebou kon dadelik sonder enige veranderinge voluit benut word. Die waardasie vir die vervangingswaarde en grondwaarde van die gebou is bepaal op R2,5 miljoen, terwyl die waarde vir die doel van ‘n lening by Saambou-bank op R1,5 miljoen geraam is. Op 23 September 1990, na oorlegpleging met die gemeente, het 41 uit 49 kerkraadslede ten gunste van die koop van die kerksentrum gestem en is dit met sy inhoud vir die bedrag van R1,3 miljoen gekoop.

4. Ingebruikneming van die kerksentrum

‘n Ingebruiknemingsfees is gedurende die naweek van 15 Februarie tot 17 Februarie 1991 gehou waartydens die kerksentrum ingewy is. Die ingebruiknemingseremonie het op Saterdag 16 Februarie plaasgevind waartydens die gedenkplaat deur ds. Nico en mev Elise Rautenbach onthul is.